Allt du behöver veta om vad är GDPR – din guide till dataskydd

In Alla inlägg, Hemsidor by Annika Vallgren

Vad är GDPR och hur påverkar det dig? Detta regelverk för dataskydd har stor inverkan på alla som hanterar personuppgifter inom EU. På ett lättförståeligt sätt tar denna artikel dig igenom GDPR:s kärna – från grundläggande principer och rättigheterna det ger individer till ansvar de lägger på företag.

Viktiga slutsatser

 • General Data Protection Regulation (GDPR) är en omfattande dataskyddsförordning som gäller för alla företag och organisationer som behandlar personuppgifter inom EU.
 • GDPR:s syfte är att skydda individens rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter, samt att harmonisera dataskyddsreglerna i Europa.
 • Icke-efterlevnad av GDPR kan resultera i tjänstevite upp till 20 miljoner euro eller upp till 4% av det globala årsomsättningen, och även skador på företagets rykte.

Vad ska företag tänka på med GDPR?

 • Man måste ha koll på vilka uppgifter man sparar, och man måste veta vart man sparar dem. Finns det risker med lagringen? Man måste se till att personuppgifterna är skyddade.
 • Ha koll på uppgifterna! Bestäm och kontrollera vika uppgifter ni sparar. Vilka uppgifter behöver ni för att kunna genomföra era tjänster?
 • Bestäm en personuppgiftsansvarig på företaget.
 • GDPR kräver också att man har rutiner för hur uppgifter inhämtas och sparas. Det arbetet ska dokumenteras.
 • Vid ett eventuellt dataintrång måste detta rapporteras inom 72 timmar.
 • Se till att hemsidan har avtalsvillkor och att besökarna och kunderna är medvetna om dessa.
 • Det kan också vara bra att köra SSL på hemsidan så att data från formulär krypteras.

GDPR förklarat: En översikt

Illustration av GDPR-förordningen

General Data Protection Regulation, känd under förkortningen GDPR, är en dataskyddsförordning som trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR har ersatt den tidigare personuppgiftslagen (PUL) i Sverige och syftar till att modernisera dataskyddslagar för att passa det digitala samhället. Med sina 99 artiklar och 173 skäl bildar den en omfattande juridisk ram för dataskydd inom hela Europeiska Unionen. Förordningen definierar ‘personuppgift’ som all information som kan identifiera fysiska personer och ‘behandling’ som alla operationer som utförs på dessa uppgifter, såsom insamling och lagring.

Dataskyddsförordningens omfattning är bred och gäller alla företag och organisationer som behandlar personuppgifter inom EU. Detta innebär att om du hanterar personuppgifter, oavsett om det är genom att samla in, lagra eller dela information, så är GDPR relevant för dig. Dessa grundläggande principer är viktiga att förstå för alla som vill navigera i dataskyddets värld.

Dataskyddsförordningens syfte och mål

General Data Protection Regulation har implementerats för att skydda individers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Varje individ har enligt förordningen en grundläggande rättighet och frihet, inte minst när det gäller deras personuppgifter. Ett av huvudsyftena med GDPR är att skapa en enhetlig skyddsnivå för personuppgifter över hela EU, för att underlätta ett fritt flöde av information inom den inre marknaden. Dessutom ska företag och organisationer säkerställa att de har en rättslig grund för all behandling av personuppgifter och att ändamålen för denna behandling är specifika, konkreta och legitima.

Syftet sträcker sig även till att harmonisera regelverket för dataskydd inom Europa. Detta innebär att företag och organisationer i hela regionen nu följer samma regler, vilket underlättar handel och samarbete. Genom att införa tydliga riktlinjer för hur personuppgifter ska hanteras, skapar GDPR en mer transparent och säker miljö för både individer och företag.

Nyckelelementen i GDPR

Nyckelelementen i General Data Protection Regulation utgör grundstenarna i hur personuppgifter får behandlas inom EU. Dessa element inkluderar rättslig grund för behandling, ansvar vid hantering av personuppgifter och de registrerades rättigheter. Varje element är vitalt för att förstå den fulla räckvidden och kraften av dataskyddsförordningen och hur den påverkar företag och organisationer som hanterar personuppgifter.

Vi kommer nu att djupdyka i varje av dessa element för att ge en klarare bild av vad GDPR faktiskt betyder, det vill säga, för dig och ditt företag.

Rättslig grund för behandling

Att ha en rättslig grund är en förutsättning för all behandling av personuppgifter. De registrerade måste informeras om vilken rättslig grund som används. GDPR specificerar sex sådana grunder, och minst en måste vara uppfylld för varje enskild behandlingsaktivitet. Samtycke är en av dessa grunder och det måste vara givet frivilligt, med full insikt, och med rätt att när som helst dra tillbaka det. För företag innebär detta att de måste kunna visa att de har en laglig grund för behandlingen, vilket kan vara allt från samtycke till nödvändigheten av att fullfölja ett avtal.

Det är viktigt att förstå att samtycke inte alltid är den enda eller ens den lämpligaste rättsliga grunden för behandling av personuppgifter. Andra grunder kan inkludera:

 • behandling som är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse
 • behandling för att skydda vitala intressen
 • behandling för att utföra uppgifter av allmänt intresse

Att korrekt identifiera och dokumentera den rättsliga grunden för varje typ av behandling är avgörande för att upprätthålla GDPR-kompatibilitet.

Ansvar vid hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen GDPR ställer höga krav på de som hanterar personuppgifter, där organisationer måste vidta både organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda uppgifterna. Detta innebär att företag måste ha kontroll över och kunna garantera säkerheten för de personuppgifter de hanterar, vilket inkluderar att skydda dem mot obehörig åtkomst, förlust och förstörelse. Dessutom måste företag vidta åtgärder för att upprätthålla riktigheten av personuppgifterna och korrigera eventuella felaktigheter utan dröjsmål.

För att leva upp till dessa krav bör företag genomföra adekvata säkerhetsprotokoll, som regelbundna riskbedömningar och kryptering av data. De bör även implementera policyer och procedurer för att hantera potentiella dataläckor, inklusive att informera berörda myndigheter och individer inom de tidsgränser som GDPR föreskriver.

De registrerades rättigheter

En central aspekt av GDPR är de utökade rättigheter som ges till individer, vilka inkluderar:

 • Rätten till information
 • Rättelse av personuppgifter
 • Rätten att begära tillgång till och korrigera sina personuppgifter när som helst
 • Rätten att begära att deras personuppgifter raderas, vilket är en del av den så kallade “rätten att bli glömd”

Organisationer måste ha tillräckliga rutiner för att tillgodose dessa rättigheter och ska inte behålla personuppgifter längre än vad som är nödvändigt.

Dessa rättigheter stärker individens kontroll över sina personuppgifter och ger dem möjligheten att påverka hur deras information samlas in och används. Det är avgörande för organisationer att respektera dessa rättigheter och att erbjuda tydliga och lättillgängliga kanaler för individer att utöva sina rättigheter under GDPR.

GDPR i praktiken: Hur företag ska agera

Illustration av företag som agerar enligt GDPR

En förståelse för GDPR är bara första steget; det är lika viktigt att veta hur man ska tillämpa dessa regler i praktiken. Företag som ansvarar för behandling av personuppgifter måste se till att de har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna och följa GDPR:s grundläggande principerna. Detta kan innebära att endast samla in data som är relevant och nödvändig för tydligt definierade och lagliga syften, och att följa principer som uppgifts- och lagringsminimering när de ska behandla personuppgifter.

Företag måste också vara förberedda på att hantera dataintrång och säkerhetsincidenter på ett effektivt sätt. Detta innebär att snabbt kunna identifiera och rapportera sådana händelser till relevanta myndigheter och, i vissa fall, de berörda individerna, inom 72 timmar efter att en läcka är känd. En transparent och proaktiv inställning till dataskydd inte bara uppfyller kraven i GDPR utan kan också stärka kundernas och allmänhetens förtroende för företaget.

Konsekvenser av att inte följa GDPR

Illustration av konsekvenser av att inte följa GDPR

Att inte följa GDPR kan ha allvarliga konsekvenser för företag. Icke-efterlevnad kan leda till sanktionsavgifter på upp till 20 miljoner euro, eller i vissa fall, upp till fyra procent av företagets globala årsomsättning om detta belopp är högre. Dessa böter är avsedda att vara avskräckande och reflektera allvaret i att skydda personuppgifter.

Utöver de finansiella påföljderna kan företag som inte uppfyller GDPR även drabbas av skador på sitt anseende. I en tid där information om dataläckor och missbruk av personuppgifter snabbt sprider sig kan reputationsskador bli omfattande och ha långsiktiga negativa konsekvenser för företaget. Därför är efterlevnad inte bara en juridisk skyldighet utan också en kritisk komponent i att bygga och upprätthålla förtroende hos kunder och affärspartners, vilket innebär bland annat att skydda personuppgifter enligt GDPR.

GDPR och internationell dataöverföring

Illustration av internationell dataöverföring enligt GDPR

I en globaliserad ekonomi är internationell dataöverföring ofrånkomlig, men GDPR ställer specifika krav för att säkerställa att personuppgifter skyddas även när de korsar EU:s gränser. Personuppgifter får endast överföras till länder utanför EU/EES om mottagarlandet har en adekvat skyddsnivå som erkänts av EU-kommissionen, eller om det finns andra garantier som bindande företagsbestämmelser eller standardavtalsklausuler. I de fall där dessa villkor inte är uppfyllda, måste ytterligare skyddsåtgärder implementeras för att upprätthålla uppgifternas säkerhet.

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen erbjuder riktlinjer för att hjälpa företag att navigera dessa komplexa krav. I enlighet med dessa riktlinjer bör företag:

 • genomföra noggranna bedömningar
 • vidta ytterligare skyddsåtgärder vid behov
 • säkerställa att personuppgifterna fortfarande åtnjuter ett högt skyddsnivå även när de överförs till andra länder.

Så påverkar GDPR ditt företag

GDPR är inte bara en lagstiftning som företag måste följa; det är en förändring av hur vi tänker kring dataskydd. Det kräver att företag proaktivt granskar och anpassar sina befintliga rutiner och policys för hantering av personuppgifter. Detta innebär att företag behöver ha en tydlig och transparent integritetspolicy som beskriver hur och varför personuppgifter samlas in, används och skyddas. Dessutom, om företaget använder cookies på sin hemsida, måste det informera användarna om detta och hur de används.

Att se till att dessa aspekter är i enlighet med GDPR är avgörande för alla företag som hanterar personuppgifter. Det handlar inte bara om att undvika potentiella böter utan också om att bygga förtroende med kunderna genom att visa att deras personuppgifter tas på största allvar och skyddas med högsta möjliga standarder.

Checklistor och resurser för GDPR-anpassning

Illustration av GDPR-anpassning och efterlevnad

För att underlätta övergången till fullständig efterlevnad av GDPR har Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) utvecklat en guide särskilt anpassad för småföretagare. Denna guide tillhandahåller praktisk information om de grundläggande aspekterna av dataskydd, hur man hanterar de registrerades rättigheter, och hur man bör agera vid dataintrång. Resurser som videor, infografik och interaktiva flödesscheman finns tillgängliga för att hjälpa företag att på ett konkret sätt implementera GDPR i sin verksamhet.

Dessutom erbjuder företag som DynamicWeb verktyg och webbseminarier för att stödja företags anpassning till GDPR. Dessa resurser inkluderar bland annat nedladdningsbara juridiska dokument och tillgång till dokumentation som kan hjälpa företag att göra sina webbplatser och processer GDPR-kompatibla. Det är viktigt att kontinuerligt hålla sig uppdaterad, då guiden och andra resurser regelbundet uppdateras för att reflektera de senaste tolkningarna och praxiserna inom dataskydd.

Sammanfattning

Att navigera i GDPR:s komplexa landskap kan verka överväldigande, men det är en nödvändighet för alla som hanterar personuppgifter i EU. Vi har täckt allt från de grundläggande principerna och rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter, till de åtgärder företag behöver vidta för att säkerställa efterlevnad och de möjliga konsekvenserna av att inte göra det. Genom att följa GDPR stärker företag inte bara sin integritet och dataskydd utan visar också ett engagemang för att skydda sina kunders och användares rättigheter.

Det är tydligt att GDPR har förändrat spelplanen för dataskydd och det är upp till varje organisation att aktivt arbeta för att uppfylla dess krav. Att investera i de rätta resurserna och processerna är inte bara juridiskt bindande utan också en del av att bygga ett varumärke som präglas av förtroende och ansvarstagande. Kom ihåg att efterlevnad är en pågående process, och det krävs en fortsatt insats för att hålla sig ajour med förändringar och nya riktlinjer inom dataskydd.

Vanliga frågor och svar

Vad menas med GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation och är EU:s dataskyddsförordning som reglerar behandlingen av personuppgifter.

Vad är GDPR och vad är syftet med GDPR?

GDPR är en förordning som syftar till att skydda individens personuppgifter och stärka integritetsskyddet inom EU.

Vilka uppgifter ingår i GDPR?

GDPR omfattar regler för insamling, lagring, bearbetning och skydd av personuppgifter för individer inom EU.